În vederea aplicării în mod unitar a dispoziţiilor legale în materie de stare civilă, Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Bihor aduce la cunoştinţă informaţii utile cu privire la transcrierea certificatelor/extraselor de naștere multilingve procurate de către cetățenii români din străinătate.

Transcrierea se face în termen de 6 luni de la întoarcerea în țară  sau de la primirea din străinătate a certificatului/extrasului de naștere, cu aprobarea primarului unității administrativ teritoriale în a cărei rază domiciliază unul dintre părinți și cu avizul prealabil al Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor, la cererea:       unuia dintre părinți; unei persoane împuternicite cu procură specială; în nume propriu pentru minorul în vârstă de peste 14 ani, care posedă act de identitate valabil. Documente necesare la transcriere:    certificatul/extrasul/extrasul multilingv eliberat de autoritățile străine în original și  fotocopie;     traducerea legalizată a documentului străin în original și copie; actele de identitate ale părinților în original și fotocopii; certificatul de căsătorie al părinţilor, în original şi fotocopie; declarație din partea solicitantului că nu mai există alt act transcris/înscris  sau reconstituit; declaraţie cu privire la domiciliul copilului, în cazul în care părinţii au domicilii diferite; declaraţie cu privire la naţionalitatea copilului şi a părinţilor, din care să reiasă voinţa expresă a  acestora cu privire la completarea rubricii din actul de naştere; taxă prelucrare dosar în valoare de 54 de lei care se achită în contul DEP Bihor -RO34TREZ07621G155000XXXX, cod fiscal 17113470.           Documentele emise de autoritățile străine, precum și traducerile acestora care sunt făcute de un notar public din străinătate, trebuie să fie apostilate sau supralegalizate, după caz. Certificatele de stare civilă eliberate de către ţările cu care România a încheiat tratate/convenţii/acorduri de aistență juridică, sunt scutite de orice formă de legalizare. Certificatele eliberate de către ţările Uniunii Europene sunt scutite de orice formă de legalizare, iar dacă sunt însoţite de formulare standard multilingve sunt scutite şi de traducere în conformitate cu Regulamentul (UE) 1191/2016 al Parlamentului European și al Consiliului.  Extrasele multilingve eliberate în baza Convenției de la Viena din 1976 sunt scutite de orice formă de legalizare şi nu necesită traducere.