Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că în perioada 1 martie - 31 august 2018 (în zilele lucrătoare) rentierii agricoli trebuie să se prezinte, personal ori prin mandatar/curator/tutore, la oricare Centru judeţean al APIA pentru obţinerea vizei aferente anului 2017, a carnetelor de rentier agricol.

Pentru vizarea carnetului de rentier agricol, solicitantul (rentierul personal ori prin mandatar/curator/tutore), trebuie să semneze o declaraţie pentru obţinerea vizei anuale, însoţită de: carnetul de rentier agricol; actul de identitate al solicitantului; decizia de la comisia de expertiză medicală - pentru solicitanţii pensionaţi pe caz de boală, în original. Decizia de la comisia de expertiză medicală se depune în copie; procură notarială autentificată/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă din care să reiasă că solicitantul este tutore legal al rentierului agricol, în original, numai pentru cazurile în care solicitarea vizării carnetului de rentier agricol este făcută de un reprezentant legal; contractul/contractele de arendare încheiat -încheiate până la data de 30 septembrie 2011, cu respectarea prevederilor Legii arendării sau încheiat/încheiate după data de 1 octombrie 2011, cu respectarea prevederilor Codului civil; extras de cont pe numele rentierului agricol, deschis la oricare bancă de pe teritoriul României, în lei (extrasul se depune opţional). Pe baza acestor documente, persoana desemnată de către CJAPIA va verifica conformitatea documentelor originale cu copiile existente la dosar şi în cazul persoanelor pensionate pe caz de boală - va certifica copiile depuse ale deciziilor de la comisia de expertiză medicală. Solicitanţii vor prezenta la CJAPIA documentele menţionate mai sus, în original, după certificare, originalele urmând să fie restituite solicitanţilor. În cazul în care se constată că datele declarate de solicitanţi nu corespund realităţii, dreptul de a primi rentă viageră agricolă se suspendă până la data completării dosarului. Conform legii, plata rentei viagere agricole se efectuează într-o singură rată anuală, până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta este datorată, prin raportarea la cursul mediu de schimb valutar calculat de BNR din anul pentru care aceasta se datorează, prin mandat poştal sau virament bancar. Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia în anul 2017 poate fi încasată de moştenitorii săi, cu condiţia respectării prevederilor legale, doar dacă, până la 31 august 2018, moştenitorii vor depune la oricare CJAPIA carnetul de rentier al defunctului (obligatoriu), certificatul de deces (original şi copie), actul de succesiune (certificat de moştenitor sau certificat de calitate de moştenitor, certificat de legatar, hotărâre judecătorească de succesiune investită cu formula ,,definitivă şi irevocabilă” (original şi copie), B.I/C.I./paşaport al moştenitorului (original şi copie), împuternicire/declaraţie notarială din care să reiasă acordul celorlalţi moştenitori privind solicitarea şi încasarea rentei viagere agricole datorată rentierului (original), precum şi un extras de cont pe numele solicitantului. “CJAPIA Bihor le-a trimis prin poştă tuturor rentierilor care au vizat carnetul anul trecut, invitaţii prin care sunt informaţi legat de data la care sunt programaţi pentru vizarea carnetului de rentier, precum şi documentele care trebuie prezentate. În cazul în care nu se pot prezenta, din motive bine întemeiate, la data la care au fost programaţi, aceştia au posibilitatea de a viza carnetele de rentieri până în data de 31 august inclusiv, cu menţiunea că se va acorda prioritate celor programaţi în ziua respectivă“ - precizează Florian Pavel, director executiv al instituţiei bihorene.