Formularul 230 se completează în două exemplare şi se depune la unitatea fiscală competentă la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.

Persoanele fizice, care în anul 2018 au realizat venituri din salarii şi asimilate salariilor şi/sau venituri din pensii din România, pot solicita unităţii fiscale competente direcţionarea sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, prin depunerea Formularului 230 “Cerere privind destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii”, după cum urmează: 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor şi/sau veniturile din pensii, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult; sau 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor şi/sau veniturile din pensii, pentru acordarea de burse private, conform legii; sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor şi/sau veniturile din pensii, pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, în condiţiile legii. Formularul 230 se depune şi de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi/sau pensii din străinătate, impozabile în România, conform legii. Formularul 230 se completează în două exemplare si se depune la organul fiscal central competentpana la data de 15 martie inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului. Pentru anul 2018, termenul de depunere este 15 martie 2019 inclusiv. De precizat că unitatea fiscală competentă este: unitatea fiscală în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România; unitatea fiscală competentă pentru administrarea contribuabililor persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România. Persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi/sau venituri din pensii şi optează pentru direcţionarea sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pentru susţinerea mai multor entităţi nonprofit/unităţi de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, completează în mod corespunzător formularul “Anexa nr. . . . . . . . . . . la Cererea privind destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii”. Formularul 230 se completează de către contribuabili sau de către împuterniciţii acestora, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, în format hârtie, direct la registratura Fiscului sau prin poştă, cu confirmare de primire. Formularul 230 poate fi transmis şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, respectiv prin intermediul serviciului Spaţiu privat virtual.