Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice poate fi corectată de contribuabili din proprie iniţiativă, ori de câte ori informaţiile actuale nu corespund celor din declaraţia depusă anterior, prin depunerea unei declaraţii rectificative în condiţiile prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Declaraţia rectificativă se întocmeşte pe acelaşi formular, bifându-se cu X căsuţa/căsuţele “Declaraţie rectificativă privind Capitolul I” şi/sau “Declaraţie rectificativă privind Capitolul II”, completându-se, după caz, capitolul I "Date privind impozitul pe veniturile realizate şi contribuţiile sociale datorate pentru anul ....." şi/sau capitolul II "Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România şi contribuţiile sociale datorate pentru anul ...........". Declaraţia rectificativă se completează înscriindu-se toate datele şi informaţiile prevăzute în capitolul supus rectificării, inclusiv cele care nu diferă faţă de declaraţia iniţiala/anterioară. Potrivit legii, Declaraţia rectificativă se utilizează pentru: corectarea impozitului pe venit, precum şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice; modificarea datelor de identificare a persoanei fizice; modificarea unor date referitoare la categoria/sursa veniturilor sau a nivelului acestora, potrivit legii; modificarea unor date referitoare la contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate; corectarea altor informaţii prevăzute de formular. La rectificarea declaraţiei se vor avea în vedere următoarele: declaraţia iniţiala este declaraţia care nu are nicio bifă de rectificativă selectată; este permisă depunerea unei singure declaraţii iniţiale; declaraţia rectificativă este declaraţia cu cel puţin o bifă de rectificativă selectata (la capitolul I sau capitolul II sau la ambele capitole); o declaraţie rectificativă care rectifică ambele capitole (capitolul I şi capitolul II) trebuie să aibă ambele bife de rectificare selectate. Contribuabilii pot rectifica impozitul pe venitul estimat până la data de 31 decembrie a anului de impunere. Fac excepţie contribuabilii care nu au obligaţia completării capitolului I din declaraţie şi care rectifică declaraţia în condiţiile prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente şi/sau din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură pentru care impozitul se determină în sistem real şi care în cursul anului fiscal îşi încetează activitatea, precum şi cei care intră în suspendare temporară a activităţii, potrivit legislaţiei în materie, au obligaţia de a depune la organul fiscal competent declaraţia, în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului. Contribuabilii care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, în situaţiile în care intervin modificări ale clauzelor contractuale sau în cazul rezilierii, în cursul anului fiscal, a contractelor încheiate între părţi, pentru care determinarea venitului brut se efectuează potrivit prevederilor art.120 alin.(7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi în care chiria este exprimată în lei sau reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută, depun declaraţia în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului. Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente pentru care venitul net se determină pe baza normelor de venit, în situaţia încetării activităţii în cursul anului, respectiv a întreruperii temporare, sunt obligaţi ca în termen de 30 de zile de la producerea evenimentului să depună declaraţia la organele fiscale competente şi să îşi recalculeze impozitul pe venit. Documentele justificative în baza cărora se reduc normele anuale de venit se păstrează la domiciliul fiscal al contribuabililor.