Articolul de săptămâna trecută a prezentat cititorilor noştri titlurile executorii care constau în hotărâri judecătoreşti, însă trebuie avut în vedere faptul că noţiunea de titluri executorii este mult mai largă şi include pe lângă hotărârile judecătoreşti şi alte înscrisuri cărora legiuitorul le conferă această calitate.

Astfel, conform art. 638 Cod procedură civilă - “Sunt, de asemenea, titluri executorii şi pot fi puse în executare silită: 1. Încheierile ºi procesele-verbale întocmite de executorii judecãtoreºti care, potrivit legii, constituie titluri executorii; 2. Înscrisurile autentice, în cazurile prevãzute de lege; 3. Titlurile executorii notariale emise în condiþiile prevãzute de lege; 4. Titlurile de credit sau alte înscrisuri cãrora legea le recunoaºte putere executorie.” O categorie de titluri executorii tratate în mod separat de către legiuitor sunt înscrisurile notariale, care conform art. 639 alin. 1 Cod proc. civ. - “Actul autentificat de notarul public care constată o creanţă certă, lichidă şi exigibilă constituie titlu executoriu. În lipsa originalului, titlul executoriu îl poate constitui duplicatul sau copia legalizată de pe exemplarul din arhiva notarului public”.

Aşadar un înscris care prezintă încheierea de autentificare notarială şi care constată o creanţă certă, lichidă şi exigibilă, chiar dacă nu reprezintă o hotărâre judecătorească, poate să fie pus în executare silită pentru recuperarea sumei de bani care este menţionată în cadrul acestuia.

De menţionat, însă, faptul că, spre deosebire de executarea silită a unei hotărâri judecătoreşti, împotriva căreia nu se poate formula o contestaţie la executare silită şi să se invoce argumente care ţin de fondul dreptului executat silit, în cazul executării silite a unui înscris notarial nu există o astfel de interdicţie.

Pe lângă înscrisul notarial, legiuitorul oferă în anumite condiţii şi înscrisurilor sub semnătură privată caracterul de titlul executoriu, de altfel art. 641 Cod proc. civ. evidenţiază - “Înscrisurile sub semnătură privată sunt titluri executorii, numai dacă sunt înregistrate în registrele publice, în cazurile şi condiţiile anume prevăzute de lege. Orice clauză sau convenţie contrară este nulă şi considerată astfel nescrisă”.

Un exemplu în acest sens ţine de contractul de locaţiune, legiuitorul evidenţiind în cadrul art. 1798 Cod civil faptul că - “Contractele de locaţiune încheiate prin înscris sub semnătură privată care au fost înregistrate la organele fiscale, precum şi cele încheiate în formă autentică constituie titluri executorii pentru plata chiriei la termenele şi în modalităţile stabilite în contract sau, în lipsa acestora, prin lege”.

Aşadar, contractul de închiriere, care este înregistrat la organele fiscale, poate să fie pus în executare silită pentru sumele de bani care reprezintă chiria restantă neachitată.

De asemenea, titluri executorii sunt şi titlurile de credit, reglemetarea fiind expres cuprinsă în cadrul art. 640 Cod proc. civ. - “Cambia, biletul la ordin şi cecul, precum şi alte titluri de credit constituie titluri executorii, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute în legea specială”.