Cetățenii au la dispoziție un interval limitat de șase luni pentru a solicita titluri de proprietate pentru terenurile necooperativizate. Noua modificare legislativă vizează 38 de unități administrativ-teritoriale din județul Bihor.

 Instituția Prefectului – Județul Bihor a emis o circulară în atenția primăriilor de la nivelul județului Bihor prin care solicită informarea cetățenilor cu privire la intrarea în vigoare a Legii nr. 123/2023 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.

Conform informării, principalele modificări vizează articolul 27 alin.2^1 și stipulează că: „Deținătorii sau moștenitorii acestora care nu s-au înscris în cooperativa agricolă de producție, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate pot solicita, la cerere, comisiei județene emiterea titlului de proprietate în condițiile prezentei legi, astfel: a) dacă deținătorii sau moștenitorii acestora figurează cu terenul în registrele agricole sau registrele cadastrale și în evidențele fiscale; b) pentru terenul în cauză nu a fost deschisă carte funciară în baza Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare; c) terenul nu face obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane și nici nu s-a eliberat anterior titlu de proprietate cu privire la acesta.”

Modificarea legislativă intră în vigoare astăzi, 19 mai, iar cererile trebuie depuse în termen de 6 luni, respectiv până în data de 19 noiembrie, la primăria localităților în a cărei rază teritorială se află terenul.

Având în vedere intervalul limitat, Instituția Prefectului - Județul Bihor a solicitat tuturor primarilor bihoreni să efectueze demersurile necesare pentru informarea cetățenilor cu privire la noile prevederi legislative.