Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a publicat pe site-ul instituţiei proiectul de act normativ care stabileşte suma alocată României din fonduri UE pentru măsurile de sprijin ce vor putea fi accesate de producători în acest an, suma alocată României din fonduri UE.

Obiectivul Programul Național de Sprijin în Sectorul Vitivinicol până în anul 2023 este acordarea unui sprijin în favoarea restructurării şi a reconversiei plantaţiilor - una din măsurile de administrare a potenţialului productiv viticol care a fost luată de Comisia Europeană, pe de-o parte - pentru a întări echilibrul pieţei vitivinicole, pe de alta - în vederea unei mai bune adaptări a ofertei la cerere pentru anumite tipuri de produse vitivinicole. În consecinţă, în Hotărârea de Guvern 868/2018 va fi introdus, la art. 51, o prevedere conform căreia, începând cu exercițiul financiar 2021, cuantumul anual al sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru măsurile prevăzute la art. 2 este de 45,844 milioane euro, în conformitate cu prevederile anexei VI “Limite bugetare pentru programele de sprijin menționate la articolul 44 alineatul (1)” la Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 şi (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului, cu modificările și completările ulterioare.” Sprijinul financiar se va acorda de UE producătorilor din sectorul vitivinicol în perioada 2019-2023 pentru: restructurarea şi reconversia plantațiilor viticole; promovarea vinurilor, prin submăsura de informare pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene cu privire la consumul responsabil de vin şi la schema de denumiri de origine controlată şi indicații geografice, precum şi submăsura de promovare în țări terțe, în vederea îmbunătățirii competitivității vinurilor cu denumire de origine controlată, indicație geografică sau a vinurilor pentru care se indică soiul viţei-de-vie;  asigurarea recoltei; investiții; distilarea subproduselor. Pot fi beneficiari ai sprijinului financiar din fonduri europene, potrivit HG 868/2018, producătorii din sectorul vitivinicol, persoane fizice sau juridice care îşi desfășoară activitatea în sectorul vitivinicol, precum şi forme asociative ale acestora. Pentru măsura de promovare a vinurilor, beneficiarii sunt producătorii din sectorul vitivinicol - persoane juridice, forme asociative profesionale ale producătorilor din sectorul vitivinicol şi/sau organizații interprofesionale din sectorul vitivinicol şi/sau organisme de drept public, după caz, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Fondurile europene pentru viticultură și industria vinului vor putea fi accesate imediat ce proiectul de HG, inițiat de MADR pentru aprobarea bugetului, va fi aprobat și publicat în Monitorul Oficial.