Prevederile actului normativ se aplică începând cu veniturile aferente lunii august 2022, astfel că modificările formularului sunt făcute înainte de termenul limita de depunere - 26 septembrie 2022.

Declaraţia 112 trece printr-o nouă actualizare pentru a cuprinde şi modificările introduse prin OG 16/2022 privind suprataxarea contractelor part time, potrivit Ordinului comun 1667/2194/772/4079/2022 care a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 918 din 19 septembrie 2022, anexele nr. 1-7 putând fi consultante în Monitorul nr. 918 bis. Concret, potrivit art.I pct.68 si 80 din OG 16/2022 la art.146 şi art.168 din Codul fiscal au fost introduse prevederi specifice privind stabilirea contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice salariate cu contract individual de muncă cu normă întreagă sau timp parţial. Astfel, contribuţiile sociale datorate de către persoanele fizice care obţin venituri din salarii sau asimilate salariilor, în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parţial se calculează prin aplicarea cotei prevăzute de lege asupra salariului de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţia, corespunzătoare numărului zilelor lucrătoare din luna în care contractul a fost activ. În situaţia în care cuantumul contribuţiilor datorate de salariaţi este mai mic decât cele datorate la nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţiile, diferenţa se suportă de angajator/plătitor de venit. Declaraţia se depune:

lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare pentru care se plătesc veniturile, de persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituţiile/entităţile prevăzute la art. 101 alin. (1), 136 lit. d) - f) şi art. 153 alin. (1) lit. f) - f^3) din Codul fiscal, precum şi persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte; trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului, de plătitorii de venituri din salarii şi asimilate salariilor prevăzuti la art. 80 alin. (2) din Codul fiscal, în calitate de angajatori sau de persoane asimilate angajatorului: asociatii, fundaţii sau alte entităţi fără scop patrimonial, persoane juridice; persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit care, în anul anterior, au înregistrat venituri totale de până la 100.000 euro şi au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv; persoanele juridice plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care, în anul anterior, au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv; persoanele fizice autorizate şi întreprinderile individuale, precum şi persoanele fizice care exercită profesii liberale şi asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice, persoanele fizice care deţin capacitatea de a încheia contracte individuale de muncă în calitate de angajator, care au, potrivit legii, personal angajat pe baza de contract individual de muncă; până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, venituri realizate în baza unor contracte de activitate sportivă, arendă, din asocieri cu persoane juridice contribuabili, pentru care impozitul se reţine la sursă, de plătitorii de venituri prevăzuţi la art. 68^1 alin.(2), art. 72 alin. (2), art. 84 alin. (8), art. 101 alin. (1) si art. 125 alin. (8)-(9) din Codul fiscal. Atenţie! Depunerea trimestrială a declaraţiei constă în completarea şi depunerea a câte unei declaraţii pentru fiecare lună din trimestru, potrivit art. 147 alin. (5) din Codul fiscal.