Persoanele fizice care obțin venituri din închirierea în scop turistic a camerelor din locuinţe proprietate personală și încasează contravaloarea serviciilor efectuate direct către populaţie au obligația de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.

Potrivit Ghidului PDF emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) marţi, 16 mai, veniturile realizate din închirierea în scop turistic a unor camere situate în locuinţele proprietate personală se încadrează în categoria veniturilor din cedarea folosinței bunurilor. Regimul fiscal aplicabil acestor venituri este cel de impunere pe baza normei anuale de venit pentru închirierea în scop turistic din locuințele personale a unui număr de până la 5 camere, inclusiv. În situația în care în cursul anului se depășește numărul de 5 camere, în anul următor regimul de impunere este cel în sistem real, pe baza datelor din contabilitate. Veniturile realizate din închirierea în scop turistic a unui număr de camere cuprins între 1 şi 5 camere inclusiv, în cursul unui an fiscal, se determină pe baza normei anuale de venit. Contribuabilii care în anul 2021 au realizat venituri din închirierea în scop turistic a unui număr de sub 5 camere, situate în locuinţe proprietate personală, indiferent de numărul de locuinţe în care sunt situate acestea, şi au determinat venitul net anual în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, în anul 2022 determină venitul net anual pe baza normelor de venit. În cazul depăşirii numărului de 5 camere de închiriat în cursul aceluiaşi an fiscal, determinarea venitului net anual se efectuează pe baza normei anuale de venit pentru întregul an fiscal curent, iar în anul fiscal următor stabilirea acestuia se realizează în sistem real. Norma anuală de venit se publică anual, de către Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, în cursul trimestrului IV, dar nu mai târziu de data de 30 noiembrie a anului anterior celui în care urmează a se aplica. Normele anuale de venit pot fi ajustate de către contribuabili prin reducerea acestora cu 30%, în situaţia în care sunt îndeplinite cel puţin 3 dintre următoarele criterii: inexistenţa mijloacelor de transport în comun rutiere sau feroviare; situarea locuinţei în mediul rural; materialele de construcţii din care sunt construite clădirile în care sunt situate camerele sunt altele decât beton sau cărămidă; lipsa a cel puţin a uneia dintre utilităţile de care beneficiază imobilele din care fac parte camerele închiriate prin racordare la reţeaua publică de: apă, canalizare, energie electrică, gaz; grupul sanitar aferent camerei închiriate nu este pus în exclusivitate la dispoziţia turiştilor; suprafaţa camerei închiriate în scop turistic nu depăşeşte 15 mp. Norma anuală de venit/Norma anuală de venit ajustată, după caz, se reduce astfel încât să reflecte perioada din anul calendaristic pe parcursul căreia închirierea a fost efectuată, în funcţie de următoarele situaţii: începerea realizării de venituri din închirierea în scop turistic; încetarea realizării de venituri din închirierea în scop turistic. Prin începerea realizării de venituri se înţelege prima zi de închiriere a unei camere, iar prin încetarea realizării de venituri se înţelege ultima zi de închiriere a aceleiaşi camere. Contribuabilii au obligaţia, pentru fiecare an fiscal, să completeze şi să păstreze fişa capacităţii de cazare, astfel încât să permită identificarea şi controlul, de către Fisc, a informaţiilor utilizate la completarea declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoane fizice. Impozitul anual datorat se calculează de către contribuabil, pe baza datelor din declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice prin aplicarea cotei de 10% asupra normei anuale de venit, impozitul fiind final, iar plata impozitului se face se efectuează până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.