Prevederile Ordinului nr. 2.862/2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 897/6 noiembrie 2019, se aplică pentru stabilirea din oficiu a impozitului anual datorat de persoanele fizice pentru veniturile realizate începând cu anul fiscal 2018.

Potrivit legii, nedepunerea declaraţiei de impunere dă dreptul organului fiscal central competent de a stabili din oficiu impozitul pe venitul net anual impozabil/impozitul anual datorat, pe fiecare sursă şi categorie de venit, potrivit art. 107 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Codul de procedură fiscală. Stabilirea din oficiu a impozitului anual pe venit se realizează în cadrul perioadei de prescripţie a dreptului organului fiscal de a stabili creanţe fiscale şi nu priveşte perioadele pentru care contribuabilul a fost supus inspecţiei fiscale. Cuantumul impozitului pe venit se stabileşte sub rezerva verificării ulterioare, potrivit legii. Compartimentul de specialitate este îndreptăţit să examineze, din oficiu, starea de fapt, să utilizeze toate informaţiile şi documentele necesare pentru determinarea situaţiei fiscale a contribuabilului. Compartimentul de specialitate generează Lista persoanelor fizice care au obligaţia depunerii declaraţiei de impunere pe baza informaţiilor existente în evidenţa fiscală constituită pe baza datelor declarate de contribuabili, plătitorii de venituri sau intermediarii/societăţile de administrare a investiţiilor/societăţile de investiţii autoadministrate, după caz, în funcţie de natura venitului realizat, precum şi din schimbul de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi autorităţi fiscale din străinătate. Lista va cuprinde persoanele fizice care au realizat, în anul de impunere, următoarele tipuri de venit: activităţi independente pentru care venitul net se stabileşte în sistem real, pe baza datelor din contabilitate; drepturi de proprietate intelectuală pentru care venitul net se stabileşte în sistem real sau pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, altele decât cele pentru care impozitul se reţine la sursă; cedarea folosinţei bunurilor pentru care venitul net se stabileşte în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;  cedarea folosinţei bunurilor pentru care venitul net se stabileşte pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, cu excepţia veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor pentru care chiria este exprimată în lei şi pentru care nu s-a exercitat opţiunea pentru stabilirea venitului net anual în sistem real; activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real, pe baza datelor din contabilitate; silvicultura şi/sau piscicultura; cedarea folosinţei bunurilor pentru care venitul net se stabileşte pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, pentru care chiria este exprimată în lei, în condiţiile derulării contractului de închiriere în anul de impunere; activităţi independente pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, în condiţiile continuării activităţii în anul de impunere;  cedarea folosinţei bunurilor calificată în categoria venituri din activităţi independente, impuse pe baza normelor de venit, în condiţiile continuării activităţii în anul de impunere; transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar; venituri din activităţi agricole pentru care venitul net se determină pe baza normelor de venit; venituri din străinătate pentru care există obligaţia depunerii declaraţiei de impunere, potrivit legii. Formularele "Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice" si "Decizie de anulare a deciziei de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice" se comunică contribuabilului în conformitate cu dispoziţiile art. 47 din Codul de procedură fiscală. În termen de 24 de ore de la primirea informaţiei privind data comunicării deciziilor de impunere din oficiu sau a deciziei de anulare a deciziei de impunere din oficiu, compartimentul de specialitate înregistrează în evidenţa fiscală data comunicării acestora.