Declararea contribuabililor inactivi, precum şi reactivarea acestora se fac de către unitatea fiscală, prin decizie comunicată contribuabilului, emisă conform competenţelor şi procedurii stabilite prin ordin ANAF.

Pentru a fi reactivaţi, contribuabilii declaraţi inactivi trebuie să îndeplinească cumulativ o serie de condiţii. Este vorba mai precis despre patru condiţii: să îşi îndeplinească toate obligaţiile declarative prevăzute de lege, condiţie care se consideră îndeplinită şi în cazul în care obligaţiile fiscale au fost stabilite prin decizie de către organul fiscal; să nu înregistreze obligaţii fiscale restante; unitatea fiscală centrală să constate că aceştia funcţionează la domiciliul fiscal declarat; să nu se afle în situaţia pentru care a fost declarat inactiv, în cazul contribuabililor declaraţi inactivi aflaţi în inactivitate temporară inscrisă la Registrul Comerţului/au durata de funcţionare a societaţii expirată /nu mai are organe statutare/durata deţinerii spaţiului cu destinaţia de sediu este expirată. În situaţia în care un contribuabil îndeplineşte cumulativ condiţiile de reactivare poate solicita reactivarea, prin depunerea unei cereri la organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat. Fiscul reactivează la cerere, după îndeplinirea obligaţiilor declarative, contribuabilii: pentru care s-a deschis procedura insolvenţei în formă simplificată, - care au intrat în faliment sau pentru care s-a pronunţat ori a fost adoptată o hotărâre de dizolvare. Reactivarea contribuabililor se face cu data comunicării deciziei de reactivare. În cazul în care încetează situaţia de inactivitate fiscală care a condus la anularea înregistrării în scopuri de TVA, Fiscul atribuie, la cererea de înregistrare în scopuri de TVA a contribuabilului (Formularul 099), codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit iniţial, anterior anulării înregistrării în scopuri de TVA.

Reamintim că ANAF organizează evidenţa contribuabililor declaraţi inactivi/reactivaţi în Registrul  contribuabililor inactivi/reactivaţi, care conţine: datele de identificare a contribuabilului; data declarării ca inactiv a contribuabilului; data reactivării; denumirea organului fiscal care a emis decizia de declarare în inactivitate/reactivare; alte menţiuni. Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi este public şi se afişează pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Înscrierea în Registru se face de către organul fiscal emitent, după comunicarea deciziei de declarare în inactivitate/reactivare, în termen de cel mult 3 zile de la data comunicării. Decizia de declarare în inactivitate/reactivare produce efecte faţă de terţi de la data înscrierii în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi.