Primăria Oradea, prin Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională, organizează o dezbatere publică pentru elaborarea Planului de amenajare a teritoriului la nivelul Zonei Metropolitane Oradea.

Versiunea preliminară a „Planului de amenajare a teritoriului la nivelul zonei metropolitane Oradea 2021 - 2027” poate fi consultată la secțiunea Dezbateri Publice de pe site-ul www.oradea.ro. Cei interesați sunt așteptați să depună sesizări/recomandări până la data de 28 noiembrie inclusiv, la adresa de email: zmo@oradea.ro. 

Elaborarea Planului de amenajare a teritoriului la nivelul Zonei Metropolitane Oradea (PATZMO) reprezintă o activitate din cadrul proiectului „Acțiuni de Simplificare a Procedurilor Administrative și de Planificare Strategică pentru cetățenii din Municipiul Oradea și Zona Metropolitană”, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020.

„De-a lungul timpului, atât în ceea ce privește Municipiul Oradea, cât și unitățile administrativ-teritoriale din Zona Metropolitană Oradea, s-a urmărit evitarea suprapunerilor și a neconcordanțelor din planificarea/amenajarea teritorială, prin implicarea ADI. Zona Metropolitană Oradea în procesul de elaborare a documentațiilor strategice (SIDU, PAEDC, PMUD). Astfel, s-a reușit realizarea unor portofolii de proiecte prioritare individuale, care apoi au fost unificate la nivel metropolitan.

PATZMO este un document cu caracter director, însemnând că stabilește strategiile şi direcțiile principale de evoluție a unui teritoriu. Ele sunt detaliate prin reglementări specifice în limitele teritoriilor administrative ale orașelor şi comunelor”, precizează Primăria Oradea.

În acest context, elaborarea unui Plan de Amenajare a Teritoriului pentru Zona Metropolitană Oradea (inclusiv Municipiul Oradea), completează documentele menționate anterior și generează un cadru de planificare strategică și spațială pentru amenajarea teritorială a zonei funcționale a Municipiului Oradea, precum și un instrument de ierarhizare a investițiilor, în special a celor de mediu și în transporturi, în conformitate cu obiectivele și cu exigențele stabilite pentru perioada de programare a fondurilor europene din perioada 2021-2027.

Din perspectiva cadrului legislativ existent, trebuie precizat faptul că zonele metropolitane au responsabilitatea de a elabora strategii de dezvoltare ca fundament pentru planurile urbanistice generale, prin intermediul autorităților administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale din cadrul aglomerărilor urbane și zonelor metropolitane, conform Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul.

De asemenea, în conformitate cu prevederile Codului administrativ, amenajarea teritoriului și urbanismul reprezintă o competență partajată a administrației publice locale.