Unul dintre principiile care trebuie să fie avut în vedere de către cititorii noştri, este cel conform căruia un justiţiabil bine informat este un justiţiabil mai puternic, asta presupune o cunoaştere cât mai bună a drepturilor şi a obligaţiilor deţinute.

Prin următoarea serie de articole, vom încerca să prezentăm o temă destul de rar abordată, mai precis protecţia şi promovarea drepturilor deţinute de către persoanele cu handicap. Actul normativ naţional care reglementează protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap este Legea 448 din 2006, publicată în cadrul Monitorului Oficial numărul 1 din 2008. Astfel, conform articolului 2 aliniatul 1 din Legea 448 din 2006, prin persoane cu handicap se înţeleg „acele persoane cărora mediul social, neadaptat deficienţelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale şi/sau asociate, le împiedică total sau le limitează accesul cu şanse egale la viaţa societăţii, necesitând măsuri de protecţie în sprijinul integrării şi incluziunii sociale”.

Cu titlu de premisă de pornire, trebuie subliniat faptul că de prevederile Legii 448 din 2006 beneficiază atât copiii, cât şi adulţii cu handicap, indiferent că sunt cetăţeni români, cetăţeni străini ori apatrizi, cu condiţia ca aceştia din urmă să aibă domiciliul ori reşedinţa pe teritoriul ţării.

Protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap are la bază o serie de principii, dintre care putem să amintim: respectarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale omului; prevenirea şi combaterea discriminării; egalitatea de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă; protecţie împotriva neglijării şi abuzului; integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap, cu drepturi şi obligaţii egale ca toţi ceilalţi membri ai societăţii (articolul 3 din Legea 448 din 2006). Obligaţia de promovare şi de respectare a drepturilor persoanelor cu handicap revine în principal autorităţilor administraţiei publice locale, unde îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap, iar în subsidiar autorităţilor administraţiei publice centrale, societăţii civile şi familiei (articolul 7 aliniatul 1 Legea 448 din 2006). Persoanele cu handicap trebuie să aibă acces nemijlocit şi neîngrădit la diversele servicii prestate de către autorităţile publice, în baza principiului egalităţii şanselor (articolul 7 aliniatul 2 Legea 448 din 2006). Printre drepturile persoanelor cu handicap, reglementate de către legiuitor, întâlnim dreptul la ocrotirea sănătăţii – prevenire, tratament şi recuperare; educaţie şi formare profesională; petrecerea timpului liber, acces la cultură, sport, turism; ocuparea şi adaptarea locului de muncă, orientare şi reconversie profesională (articolul 6 Legea 448 din 2006).