Decizia cu nr. 432 din 17 iunie 2021, prin care Curtea Constituţională  a constatat faptul că  „dispozițiile art. 8 alin.(5) tezele a doua și a treia din Legea nr.77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite sunt neconstituționale”, este una relevantă pentru consumatorii care au în derulare proceduri de dare în plată, cât şi pentru consumatorii care doresc să demareze astfel de proceduri judiciare de dare în plată.

Analizată fiind această decizie se poate observa faptul că procedura reglementată de Legea 77 din 2016 este explicată în detaliu, stabilindu-se – „Curtea reține că, pentru îndeplinirea obiectului legii, a fost reglementată, potrivit art.5 din lege, o fază pre-procesuală [notificarea formulată de debitor]. Cu alte cuvinte, în cazul în care părțile sunt de acord că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art.4 alin.(1) din lege, acestea pot negocia pe toată perioada cuprinsă între data transmiterii notificării și cea a încheierii actului de dare în plată pentru menținerea utilității sociale a contractului de credit” – paragraf 43 decizie. După faza de negociere precontractuală, dacă aceasta eşuează, se poate declanşa procedura judiciară – „În caz de neînțelegeri cu privire la îndeplinirea condițiilor prevăzute de art.4 alin.(1) din lege, faza pre-procesuală este urmată de una procesuală, și anume soluționarea contestației creditorului” – pareagraf 44 decizie. Procedura contecnioasă derulată, va determina pronunţarea unei soluţii prin care –„instanța judecătorească a stabilit că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art.4 alin.(1) din lege, iar părțile, pentru a evita darea în plată a bunului imobil ipotecat, pot negocia în sensul adaptării contractului. Astfel, contractul de credit nu încetează în mod automat, ci legea prevede o fază post-contestație, și anume obligația părților de a încheia actul de dare în plată [art.7 alin.(6)]” – paragraf 45 decizie. Se pune problema căii de urmat dacă, creditorul refuză încheierea contractului de dare în plată – „debitorul poate formula, în temeiul art.8 alin.(1), o acțiune prin care cere instanței să pronunțe o hotărâre prin care să se constate stingerea obligațiilor născute din contractul de credit ipotecar și să se transmită dreptul de proprietate către creditor. În acest caz, instanța, admițând acțiunea, se realizează stingerea oricărei datorii a debitorului față de creditor [art.10 din lege]” – paragraf 46 decizie. Concluzia – așadar, de principiu, o cauză întemeiată pe dispozițiile Legii nr.77/2016 poate parcurge 4 faze (2 extrajudiciare și 2 judiciare), iar în cadrul acestei proceduri, se interpune art.4 alin.(4) din lege, care stabilește că „Echilibrarea și continuarea contractului de credit sunt prioritare. Încetarea contractului de credit va putea fi dispusă doar în cazul imposibilității vădite a continuării sale” – paragraf 47 decizie.