O problemă destul de des întâlnită în practica instanţelor de judecată şi care a primit o reglementare prin noul Cod civil vizează regimul dreptului de proprietate deţinut de către concubini asupra bunurilor dobândite în timpul concubinajului şi modalitatea de partajare a acestora.

De menţionat faptul că în vechea legislaţie, facem referire la vechiul Cod civil din 1864 şi în Codul familiei, noţiunea de concubinaj nu era una recunoscută legislativ şi drepturile dobândite în perioada de concubinaj reprezentau bunuri dobândite în regim de coproprietate pe cote părţi, fiecare dintre concubini având obligaţia să dovedească propria cotă de contribuţie.

Mai mult, în cazul unor bunuri, legiuitorul instituia o serie de prezumţii relative privind dreptul de proprietate, cum era de exemplu bunul mobil, unde posesia echivala cu însăşi deţinerea dreptului de proprietate.

Actualul Cod civil a adus o serie de îmbunătăţiri, în sensul că dreptul de proprietate în devălmăşie nu este un drept de proprietate specific soţilor, ci poate să fie dobândit şi de către concubini.

Astfel, conform articolului 667 din cadrul Codului civil, vorbim despre existenţa dreptului de proprietate în devălmăşie atunci când, fie prin efectul legii „sau în temeiul unui act juridic, dreptul de proprietate aparţine concomitent mai multor persoane fără ca vreuna dintre acestea să fie titularul unei cote-părţi determinate din dreptul de proprietate asupra bunului sau bunurilor comune”.

Aşadar, în prezent, vorbim despre posibilitatea de dobândire a unui bun asupra căruia să existe dreptul de proprietate în devălmăşie şi pentru persoanele care nu sunt căsătorite, ci doar în concubinaj, o singură condiţie trebuie să fie respectată, mai precis prin actul de dobândire ori prin efectul legii să nu se poată stabili pentru una dintre părţi o cotă parte din dreptul de proprietate, cotă parte individualizată.

Dovedirea relaţiei de concubinaj nu prezintă o dificultate sporită, aceasta putând să fie dovedită în cadrul unui litigiu cu ajutorul martorilor, însă, ce prezenta o oarecare dificultate era dovedirea dobândirii unor bunuri în perioada concubinajului, care să fie supuse partajării şi dovedirea cotei de contribuţie asupra dreptului de proprietate.

Actualul Cod civil vine şi oferă o reglementare în această materie, respectiv, în cadrul articolului 668, acesta stabileşte faptul că un drept de proprietate în devălmăşie care se naşte prin efectul legii este guvernat de prevederile legii respective, care se vor completa cu prevederile cuprinse în cadrul Codului civil privind regimul comunităţii legale.

De asemenea, aliniatul 2 al aceluiaşi articol, respectiv 668, stabileşte faptul că dreptul de proprietate în devălmăşie care are ca izvor un act juridic este guvernat de regimul comunităţii legale, aşa cum este stabilit de Codul civil.

Pe cale de consecinţă vor deveni aplicabile prevederile art. 339 Cod civil – „Bunurile dobândite în timpul regimului comunităţii legale de oricare dintre soţi sunt, de la data dobândirii lor, bunuri comune în devălmăşie ale soţilor”.