Tot mai mult se poate observa o lipsă a unei forţe de muncă în piaţă, la care angajatorii să poată să apeleze, la momentul în care fluxul de activitate economică este în creştere şi pentru că această carenţă în piaţă nu este suficientă, angajatorii se confruntă şi cu problemele create de personalul angajat care solicită încetarea efectelor contractului individual de muncă, chiar în situaţiile în care au fost angajate proiecte importante ori în momentul executării unor astfel de proiecte.

Prezentul articol se va axa pe realizarea unei prezentări a consecinţelor încetării intempestive a obligaţiilor contractuale asumate de către angajat în momentul în care ia hotărârea de a nu se mai prezenta la locul de muncă. Este de menţionat faptul că angajatul are dreptul să îşi dea demisia de la locul de muncă, iar aceasta nu necesită să fie aprobată de către angajator, de vreme ce prevederile articolului 80 aliniatul 1 din Codul muncii stabilesc faptul că „Prin demisie se înţelege actul unilateral de voinţă a salariatului care, printr-o notificare scrisă, comunică angajatorului încetarea contractului individual de muncă, după împlinirea unui termen de preaviz”.

Analizat acest act normativ se poate observa că el vorbeşte despre un act unilateral de voinţă, care va produce efecte juridice după împlinirea perioadei de preaviz. Perioada de preaviz este obligatorie şi este reglementată de prevederile articolului 80 aliniatul 4 Codul muncii „Termenul de preaviz este cel convenit de părţi în contractul individual de muncă sau, după caz, cel prevăzut în contractele colective de muncă aplicabile şi nu poate fi mai mare de 20 de zile lucrătoare pentru salariaţii cu funcţii de execuţie, respectiv mai mare de 45 de zile lucrătoare pentru salariaţii care ocupă funcţii de conducere”.

Aşadar, legiuitorul fixează un termen de preaviz dacă părţile au neglijat această obligaţie, iar acesta este de 20 de zile în cazul salariaţilor cu funcţii de execuţie şi de 45 de zile în cazul salariaţilor cu funcţii de conducere.

Singura ipoteză în care contractul individual de muncă încetează fără preaviz este ipoteza reglementată de articolul 80 aliniatul 8 Codul muncii „Salariatul poate demisiona fără preaviz dacă angajatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contractul individual de muncă”.

De menţionat faptul că în momentul derulării perioadei de preaviz, contractul individual de muncă continuă să îşi producă toate efectele (articolul 80 aliniatul 5 Codul muncii), aceasta înseamnă că angajatul aflat în preaviz va trebui să îşi execute obligaţiile aferente contractului individual de muncă, el are obligaţia de a se prezenta la locul de muncă şi a presta munca în cadrul programului de muncă fixat de către angajator.

De asemenea, în această perioadă, acelaşi angajat aflat în preaviz poate să fie supus unei proceduri de cercetare disciplinară pentru neîndeplinirea obligaţiilor stabilite prin intermediul contractului individiual de muncă.