Programului Naţional Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural are ca obiectiv înființarea și dezvoltarea de întreprinderi sociale, inclusiv întreprinderi sociale de inserție, în mediul rural, pentru integrarea pe piaţa muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile și combatere a sărăciei.

Beneficiarii eligibili sunt persoanele care doresc să înființeze întreprinderi sociale. Indicatorii de realizare ai Programului Naţional Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural sunt: minim 100 entități de economie socială din zona rurală sprijinite; minim 350 Tineri NEET șomeri cu vârsta cuprinsă între 16-29 ani, din zona rurală, care beneficiază de sprijin. Beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul Programului Naţional Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural, sunt administratori ai schemei de antreprenoriat pentru entități ale economiei sociale, mai precis: entități ale economiei sociale, rețele, uniuni, federații din sectorul economiei sociale; alte entități relevante - furnizori de formare profesională autorizaţi publici şi privaţi, furnizori de servicii de ocupare acreditați publici și privați, furnizori de servicii sociale, organizaţii sindicale şi organizații patronale, asociaţii profesionale, camere de comerț și industrie, organizatii neguvernamentale; autoritati publice centrale sau locale, exclusiv în calitate de parteneri, cu toate categoriile de entități eligibile menționate mai sus. Activităţile eligibile în cadrul proiectelor care pot fi finanţate sunt următoarele: informarea publicului cu privire la programul de formare antreprenorială, precum și cu privire la metodologia de selecție a grupului țintă și, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite; selectarea grupului țintă ce va participa la acțiunile de sprijin; derularea unui program de formare antreprenorială și de formare profesională; furnizarea serviciilor personalizate de consiliere/consultanță/mentorat ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri; asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor; decontarea sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate, respectiv monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate. Conform prevederilor legale, suma alocată în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020 este de 145.320 mii lei, echivalent a 30.000.000 de euro, din care contribuția Uniunii Europene este de 123.522 mii lei, echivalent a 25.500.000 de euro, corespunzând unui  procent de 85%, iar contribuția națională este de 21.798 mii lei, echivalent a 4.500.000 de euro, corespunzând unui procent de 15%. Valoarea maximă acordată pentru planurile aprobate este de 200.000 euro/plan de afaceri, reprezentând maximum 100% din totalul cheltuielilor eligibile și se acordă numai întreprinderilor înființate de persoanele ale căror planuri de afaceri sunt selectate.