Scopul principal al reglementărilor este digitalizarea procesului de înregistrare în registrul comerțului, accesibilitatea online a tuturor formalităților, precum și simplificarea procedurilor de înregistrare, în acord cu Directivele UE în acest domeniu.

Legea nr. 265/2022 are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal pentru codificarea dispozițiilor referitoare la operațiunile de înregistrare în registrul comerțului și în alte registre ținute de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), pe baza controlului registratorului sau, după caz, pe baza hotărârii instanței judecătorești. De asemenea, se reglementează statutul registratorului de registrul comerțului, modul de organizare și funcționare ale ONRC și oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale etc. Potrivit expunerii de motive, principalele obiective pe care legea le urmărește, precum și cele mai importante soluții de reglementare pe care aceasta le propune sunt următoarele: accesibilitatea online a tuturor formalităților pentru constituirea unei societăți și înregistrarea unei sucursale prin utilizarea mijloacelor de identificare electronică și a mijloacelor electronice de comunicare. În acest sens: actul constitutiv se poate întocmi online, prin completarea unui formular-tip, cu opțiuni predefinite, care va fi disponibil pe pagina de internet a ONRC; actul constitutiv formular-tip sau, după caz, cel individualizat, se semnează de toți fondatorii sau de reprezentanții acestora cu semnătură electronică calificată; cererile de înregistrare și înscrisurile depuse în susținerea acestora întocmite de avocați sau de notari publici se pot semna de către aceștia cu semnătură electronică calificată și se pot transmite prin mijloace electronice; procedura de înregistrare a sucursalelor companiilor cu sediul principal într-un stat membru UE se simplifică prin eliminarea documentelor și informațiilor ce sunt/vor putea fi obținute/verificate prin sistemul de interconectare a registrelor comerțului - BRIS; folosirea unei platforme electronice centrale, ținută de registrul comerțului, pentru publicarea actelor și faptelor înregistrate/menționate,

Respectiv depuse/vizate în/la/de registrul comerțului, Buletinul electronic al registrului comerțului; în considerarea interconectării registrelor comerțului din statele membre, se uniformizează efectul înregistrării în toate registrele ca fiind cel de la care actele, faptele persoanelor fizice și juridice înregistrate devin opozabile terților pentru a oferi un punct de referință general atât pentru utilizatorii naționali, cât și pentru cei transfrontalieri; certificatele de înmatriculare și certificatele constatatoare vor putea fi emise și în format electronic semnate cu semnătură electronică calificată/sigiliul electronic calificat. Totodată, a fost simplificată procedura de înregistrare în registrul comerțului pentru a permite depunerea de documente în format electronic. Prin noua lege se elimină cerința de efectuare a vărsământului aportului la capitalul social al SRL-urilor la momentul constituirii. Proiectul prevede o etapizare, ulterioară momentului constituirii, a vărsării capitalului social subscris (30% în 3 luni, iar restul în 12 luni, cu excepția aportului în natură, care poate fi efectuat în 2 ani de la data înmatriculării). Trebuie precizat şi faptul că a fost reglementat şi accesul online la informațiile privind societățile, inclusiv la informațiile privind societățile înregistrate în alte state membre ale Uniunii Europene și, pentru a îmbunătăți accesibilitatea serviciului public al registrului comerțului, asigurarea disponibilității de informații extinse și actualizate privind înființarea și funcționarea societăților.