Programul „Casa Eficientă Energetic”, prin intermediul căruia aproximativ 9.000 de proprietari de case din România îşi vor putea eficientiza energetic locuinţele, va demara pe 15 septembrie, a anunţat Ministerul Mediului.

Astfel, persoanele care doresc să-și îmbunătățească locuințele din punct de vedere energetic vor putea primi până spre 70.000 de lei din partea statului, printr-un nou program concretizat de Ministerul Mediului. Fondurile pot fi folosite pentru achiziționarea de panouri solare termice, cazane cu condensare, pompe de căldură, ferestre izolante ori surse de iluminat cu LED. În cadrul programului, se acordă o finanţare nerambursabilă cuprinsă între 40.000 de lei şi 70.000 de lei, pentru fiecare proiect, iar suma este acordată în funcţie de procentul cu care, în urma îmbunătăţirilor aduse imobilului, a crescut eficienţa energetică a clădirii. Este considerat eligibil solicitantul care îndeplineşte următoarele condiţii: este persoană fizică cu domiciliul în România; este proprietar/coproprietar al imobilului – construcţie pentru care solicită finanţare, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară; are acordul tuturor coproprietarilor cu privire la implementarea proiectului, astfel cum rezultă din cererea de finanţare, în situaţia în care imobilul pe care se implementează proiectul este deţinut în coproprietate; imobilul pe care se implementează proiectul nu este afectat de sarcini în favoarea unei persoane juridice sau a unei entităţi care desfăşoară activităţi economice, cu excepţia cazului în care este afectat de o ipotecă imobiliară; nu face obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun sau al unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică; solicitantul şi coproprietarii pot depune o singură cerere de finanţare în cadrul programului pentru un imobil identificat cu număr cadastral; în cazul în care există mai mulţi coproprietari asupra imobilului pentru care se solicită finanţare, cererea de finanţare va fi depusă doar de către unul dintre aceştia; nu are obligaţii restante la bugetul de stat şi la bugetul local, conform legislaţiei naţionale în vigoare, la momentul depunerii dosarului de finanţare; îşi dă acordul cu privire la prelucrarea de către Autoritate a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate, precum şi cu privire la transmiterea acestora către terţe instituţii sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în ghid sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici; nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă. Sunt considerate, printre altele, cheltuieli eligibile cheltuielile cu lucrările de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii privind: înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, cu tâmplărie termoizolantă; izolarea termică a elementelor de construcţie exterioare opace (pereţi exteriori, terase, învelitoarea şarpantei şi alte elemente similare); izolarea termică a planşeului peste sol şi/sau peste ultimul nivel al clădirii; înlocuirea, reablitarea componentelor instalaţiei interioare. Cei interesaţi de program vor putea depune online cererea pentru prima energetică, însoţită de un certificat de performanţă energetică iniţial şi un audit energetic al casei unde vor să facă lucrarea. Imediat după acceptarea cererii, proprietarii vor primi un număr unic de înregistrare şi au la dispoziţie 60 de zile pentru a pregăti dosarul investiţiei. După aprobarea dosarului, lucrările pot începe şi se pot derula într-o perioadă de maximum 18 luni. La final, AFM decontează 60% din investiţie, după un nou audit energetic al casei. De precizat că documentele destinate programului denumit ”Casa eficientă energetic”, inclusiv Ghidul de finanțare au fost publicate în Monitorul Oficial.