Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis sunt în sumă de 187.500 mii lei, reprezentând echivalentul în euro al sumei de 39.477 mii euro şi se asigură din bugetul pe anul 2020. Valoarea ajutorului de minimis este de maximum 3.000 euro/beneficiar/an.

În Şedinţa Guvernului din data de 26 martie 2020 a fost adoptată Hotărârea privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate”, pentru anul 2020. Cererea de înscriere în program şi documentele aferente pot fi depuse /transmise la DAJ inclusiv prin fax sau poştă, sau în format electronic prin e-mail, până la data de 15 mai a.c. Potenţialii beneficiari sunt: producătorii agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător; producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit OUG nr. 44/2008; producătorilor agricoli persoane juridice. Pentru a fi eligibili la aplicarea schemei solicitanţii trebuie să îndeplinească următoarele criterii cumulative: să deţină o suprafaţă cultivată cu tomate în spaţii protejate de minimum 1.000 mp, marcată la loc vizibil, cu o placă indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripţia "Program susţinere tomate, anul 2020, beneficiar numărul .............., Direcţia pentru Agricultură a Judeţului .........; să obţină o producţie de minimum 3 kg tomate/mp; să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu tomate în spaţiile protejate în anul de cerere; să deţină Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor completat începând cu data înfiinţării culturii; să facă dovada producţiei realizate prin documente justificative privind comercializarea producţiei. Verificările se efectuează la începutul rodirii şi înainte de începerea recoltării în vederea evaluării producţiei. Valorificarea recoltei se face până la data de 15 iunie a.c. inclusiv. Documentele justificative, respectiv bonul fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare, care atestă comercializarea producţiei de tomate obţinute din spaţiile protejate, se depun la Direcţiile pentru Agricultură Judeţene până la data de 30 iunie 2020, inclusiv.