Crescătorii de suine autohtone din rasele Bazna și Mangalița pot depune la Direcțiile Agricole Județene (DAJ) cererile de înscriere, de plată și documentele justificative în programul de susținere a crescătorilor de porci de reproducție.

Schema ”Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de porci de reproducție din rasele Bazna și/sau Mangalița” pentru subvenția de 1.200 lei/cap animal/an se aplică pe întreg teritoriul României, în perioada 2020 - 2022. Pentru a încasa banii alocaţi prin programul de minimis, crescătorii de suine trebuie: să depună cererea de înscriere în program; să depună cererea de plată; să depună documentele justificative la Direcţia agricolă de care aparţin fermierii. Schema de ajutor de minimis se aplică: producătorilor agricoli PFA, II și IF sau producătorilor agricoli persoane juridice. Valoarea ajutorului de minimis este de 1.200 lei/scroafă/an, condiţia fiind comercializarea a minimum 4 purcei/cap de scroafă/an la o greutate de minimum 8 kg/cap. Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă, potrivit legii, întreprinderilor/întreprinderilor nu poate depăși suma de 20.000 euro pe durata a trei exerciții financiare, în cursul exercițiului financiar actual, respectiv anul depunerii cererii și în cele două exerciții financiare precedente. Valoarea totală estimată a schemei de ajutor de minimis pentru acest an este de 1.000.000 lei.

Potrivit HG nr. 365/2020, cererea de înscriere în program se depune anual o singură dată, însoțită de: certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/actul în baza căruia își desfășoară activitatea, după caz, al solicitantului, împuternicire și o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal, în copie, după caz; documentul din care rezultă că exploatația figurează înregistrată în Registrul Naţional al Exploataţiilor (RNE), cu animalele identificate și înregistrate în Sistemul național de identificare și înregistrare a animalelor, eliberat de operatorul Sistemului național de identificare; documentul de înregistrare sanitar-veterinară/autorizația sanitar-veterinară, în copie, după caz; adeverință eliberată de asociația acreditată de Agenția Națională pentru Zootehnie pentru înființarea și menținerea registrului genealogic al rasei, prin care se confirmă înscrierea scroafelor în registrul genealogic al rasei, în secțiunea principală, detaliată pe crotalii; registrul exploatației completat la zi din care rezultă numărul de scroafe înscrise în registrul genealogic al rasei deținute, în copie; dovadă cont activ de disponibilități bancă/trezorerie. Beneficiarii înregistrați în Registrul unic depun cererile de plată după livrarea produșilor obținuți de la scroafele eligibile înscrise în cererea de înscriere, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la încheierea lunii în care s-a realizat ultima livrare a purceilor. Cererile vor fi însoţie de copii după: factura  de vânzare din care rezultă datele de identificare ale cumpărătorului şi numărul de animale comercializate; avizul de însoțire din care rezultă numărul de purcei comercializați, greutatea totală/greutatea pe cap de animal comercializat și adresa exploatației cumpărătorului; documentul de mișcare animale vii; certificatul sanitar-veterinar pentru purceii comercializați; registrul de monte și fătări din care rezultă produșii livrați spre comercializare. Termenul limită pentru depunerea cererilor de plată și documentele justificative este 10 decembrie a anului pentru care se depune cererea.