Accesarea eşalonării la plată simplificate reprezintă o alternativă la măsurile fiscale adoptate după intrarea în starea de urgenţă, în vederea susţinerii conformării voluntare la plată pentru obligaţiile acumulate în perioada de criză sanitară. Cererile vor putea fi depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a elaborat proiectul de ordin al preşedintelui ANAF pentru aprobarea procedurii de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central, modelul de cerere regăsindu-se în Anexa nr. 1 a procedurii. Reamintim că Ministerul Finanţelor Publice şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală au elaborat noi măsuri fiscale în vederea sprijinirii mediului de afaceri, aprobate prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 181/2020, una dintre principalele facilităţi fiscale vizând eşalonarea la plată simplificată, care se acordă pe o perioadă de maxim 12 luni, pentru obligaţiile bugetare datorate după declararea stării de urgenţă. Adoptarea acestei facilităţi a vizat susţinerea conformării la plată şi menţinerea lichidităţilor financiare pentru revitalizarea activităţii contribuabililor, ca efect al crizei sanitare. Potrivit ANAF, debitorul trebuie să depună cerere până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancţiunea decăderii şi să nu înregistreze obligaţii bugetare restante la data declarării stării de urgenţă, nestinse la data eliberării certificatului de atestare fiscală. Potrivit legii, debitorul nu trebuie să se afle în procedura faliment sau în dizolvare, trebuie să aibă depuse toate declaraţiile fiscale şi să nu i se fi stabilit răspunderea potrivit legislaţiei privind insolvenţa şi/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 25 şi 26 din Codul de procedură fiscală. Termenul de soluţionare este de cel mult cinci zile şi se suspendă executarea silită pentru obligaţiile bugetare ce fac obiectul eşalonării la plată. Potrivit ANAF, nu se calculează şi nu se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere conform Codului de procedură fiscală, pentru obligaţiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare a OUG nr. 29/2020 şi neachitate până la data de 25 decembrie 2020. Trebuie precizat faptul că, conform prevederilor legale, pentru obligaţiile care reprezintă condiţie de menţinere a valabilităţii înlesnirilor la plată, contribuabilii pot solicita modificarea eşalonării la plata, cu condiţia ca cererea sa fie depusă până la expirarea termenului menţionat la pct. 5, prevederile art. 195 din Codul de procedura fiscala aplicându-se în mod corespunzător. Proiectul de ordin al președintelui ANAF pentru aprobarea procedurii de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central, precum și pentru modificarea Ordinului președintelui ANAF nr. 90/2016 pentru aprobarea conținutului cererii de acordare a eșalonării la plată și a documentelor justificative anexate acesteia, precum și a Procedurii de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central, poate fi consultat pe site-ul ANAF, la rubrica Transparență Decizională.