Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că pentru obținerea vizei aferente anului 2018, rentierii agricoli se mai pot prezenta până la data de 2 septembrie 2019, personal ori prin mandatar/ curator/ tutore, la oricare Centru județean al APIA, cu o serie de documente, în original.

Aceste documente sunt următoarele: carnetul de rentier agricol; actul de identitate al solicitantului; decizia de la comisia de expertiză medicală - pentru solicitanții pensionați pe caz de boală gradele I și II/ decizia de la comisia de expertiză medicală și decizia de pensionare la limită de vârstă - pentru solicitanții pensionați pe caz de boală gradele I și II a cărei pensie de invaliditate devine pensie pentru limită de vârstă; procură notarială autentificată/ curatelă/ hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă din care să reiasă că solicitantul este tutore legal al rentierului agricol, în original, numai pentru cazurile în care solicitarea vizării carnetului de rentier agricol este făcută de un reprezentant legal; contractul/contractele de arendare încheiat/încheiate până la data de 30 septembrie 2011, cu respectarea prevederilor Legii arendării nr. 16/ 1994*), cu modificările și completările ulterioare, sau încheiat/ încheiate după data de 1 octombrie 2011, cu respectarea prevederilor Codului civil; extras de cont pe numele rentierului agricol, deschis la oricare bancă de pe teritoriul României, în lei. (extrasul se depune opțional); declarația pentru obținerea vizei anuale conform modelului din Anexă la Normele metodologice de aplicare a prevederilor „titlului XI Renta viageră agricolă” din Legea nr. 247/ 2005.

Persoana desemnată din cadrul Centrului județean al APIA, respectiv al Municipiului București, va verifica conformitatea documentelor originale cu copiile existente la dosar și va certifica pe copiile documentelor „conformitatea cu originalul”. În cazul în care se constată că datele declarate de solicitanți nu corespund realității, dreptul de a primi rentă viageră agricolă se suspendă până la data completării dosarului conform prevederilor legale în vigoare.

Reamintim că plata rentei viagere agricole, conform prevederilor art. 6 alin. 1 și alin. 2, din Legea 247/ 2005 Titlul XI, se efectuează într-o singură rată anuală, până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta este datorată, prin raportarea la cursul mediu de schimb valutar calculat de Banca Națională a României din anul pentru care aceasta se datorează, prin mandat poștal sau virament bancar. Potrivit APIA, renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia în anul 2018 poate fi încasată de moștenitorii săi, cu condiția respectării prevederilor art.8 din Legea 247/ 2005 Titlu XI, și a depunerii la oricare Centru județean al APIA până la data limită 15 octombrie 2019, a cererii de moștenitor însoțită de documentele justificative.