Beneficiarii subvenției APIA pe hectarul de pãșune, în anii 2021 și 2022, și condițiile pe care trebuie sã le îndeplinească aceștia sunt stabiliți prin Ordonanța de Urgență nr. 11 din 24 februarie 2021 pentru aprobarea schemelor de plăți și a unor instrumente de garantare care se aplicã în agricultură în anii 2021 și 2022 publicată în Monitorul Oficial.

Potrivit legii, beneficiarii subvenției APIA pentru pășune sunt fermierii activi persoane fizice și/sau persoane juridice care desfăşoară o activitate agricolă în calitate de utilizatori ai suprafețelor de teren agricol și/sau deținători legali de animale. În cazul pajiștilor permanente deținute, în calitate de proprietari, de către formele asociative de proprietate asupra terenurilor cu vegetație forestieră, pășunilor și fânețelor, obști de moșneni în devălmăşie, obști răzeșești nedivizate, composesorate, obști de cumpărare, păduri grănicerești, păduri urbariale, cooperative, alte comunităţi și forme asociative cu diferite denumiri, beneficiarii plăților pot fi: forma asociativă de proprietate, pe baza copiei titlului de proprietate asupra terenurilor aparținând formei asociative sau a altor acte doveditoare ale dreptului de proprietate cu aceeași forță juridiă, iar în lipsa acestor documente, pe baza adeverinței emise de primăria pe raza căreia se află terenurile agricole și a unui tabel centralizator care cuprinde, pentru fiecare membru, acordul privind depunerea cererii unice de plată de către forma asociativă, datele de identificare, codul de identificare al exploatației zootehnice din Registrul național al exploatațiilor și numărul de animale deținute de fiecare membru, precum și suprafața utilizată de forma asociativã prin cosit sau pășunat, la care se anexează hotãrârea adunării generale a asociaților privind utilizarea fondurilor; membrii formei asociative de proprietate care asigură încărcătura cu animale pentru suprafața deținută în proprietate. Dovada utilizării legale a acestor suprafețe de pajiști o constituie copia titlului de proprietate al formei asociative sau a altor acte cu forță juridică, iar în lipsa acestor documente - pe baza adeverinței emise de primăria pe raza căreia se află terenurile agricole și centralizatorul care cuprinde, pentru fiecare membru, acordul, datele de identificare, codul de identificare al exploatației zootehnice din Registrul național al exploatațiilor, numărul de animale deținute, precum și suprafețele repartizate membrilor de către forma asociativă și hotărârea adunării generale a asociaților privind utilizarea fondurilor.

Arendatorul, concedentul, locatorul și/sau comodantul nu beneficiază de plăți pentru terenul/animalele arendat(e), concesionat(e), închiriat(e) și/sau împrumutat(e) spre folosință. În cazul concesionării/ închirierii unei suprafețe de pajiști de către o asociație de crescători de animale,  beneficiarii plăților pot fi: membrii asociației care asigură încărcătura cu animale pentru suprafața concesionată/închiriatã, iar dovada utilizării legale a acestor suprafețe de pajiști de cãtre fiecare membru al asociației o constituie copia de pe contractul de concesionare/închiriere încheiat potrivit legii și centralizatorul pe care reprezentantul legal al asociaţiei îşi dă acordul în vederea solicitării sprijinului pe suprafaţă de către membrii asociaţiei. Dovada utilizării legale a acestor suprafețe de pajiști o constituie copia contractului de concesiune, respectiv închiriere încheiat potrivit legii și a unui tabel centralizator care cuprinde acordul tuturor membrilor privind depunerea cererii unice de plată de către asociație și, pentru fiecare membru al asociației, datele personale de identificare și codul/codurile de identificare a exploatațiilor zootehnice din Registrul național al exploatațiilor, numărul de animale, precum și hotărârea adunării generale a asociației privind utilizarea fondurilor; asociația crescătorilor de animale care efectueazã activitatea agricolă pe suprafața concesionată -închiriată, prin pășunat cu animalele înregistrate în exploatația asociației pe perioada pășunatului în tabere de vară. Dovada utilizării legale a acestor suprafețe de pajiști o constituie copia contractului de concesiune, respectiv închiriere.