APIA Centrul județean Bihor precizează că cererile unice de plată, fără penalizări, se depun până în data de 15 mai. În perioada 1 martie – 21 aprilie, la APIA Centrul județean Bihor au fost depuse doar 16.437 cereri unice de plată, ceea ce reprezintă 48% din totalul de 34.267 cereri depuse în anul 2022.

„Până la data limită mai sunt doar 14 zile lucrătoare, motiv pentru care am transmis primăriilor și Prefecturii județului Bihor adrese de informare privind stadiul depunerii cererilor de plată. Prin acestea, adresăm primăriilor rugămintea de a transmite, cu celeritate, Adeverințele către centrul județean sau centrele locale APIA Bihor, în modul stabilit cu responsabilii de UAT ai APIA CJ Bihor. Dacă situația o va impune, funcționarii responsabili cu primirea cererilor vor avea program normal de lucru în 6 ţi 13 mai”, a declarat directorul executiv al APIA Bihor, Ioan Sorin Roman.

Fermierii trebuie să verifice, împreună cu primăria pe raza căreia dețin terenul, situația înscrierii în Registrul agricol a terenului. Conform legislaţiei în vigoare, primăriile pe raza cărora se află terenurile agricole sunt obligate: să informeze în prealabil fermierul cu privire la eliberarea adeverinței; să elibereze adeverințe conform înscrisurilor din registrul agricol fără condiționarea de plata impozitelor sau taxelor locale de către fermier; să transmită adeverințele către centrele județene sau locale APIA la solicitarea acestora.

Responsabilitatea privind legalitatea și valabilitatea aparține fermierului și/sau autorității care a emis sau a atestat aceste documente, după caz.

„Ca în fiecare an, APIA va fi alături de fermieri pe tot parcursul Campaniei de preluare a cererilor unice de plată și va acorda suportul  necesar UAT –urilor pentru parcurgerea cu succes a etapelor necesare pentru accesarea fondurilor europene. Funcționarii APIA vor contacta fermierii în vederea închiderii electronice a cererii și pentru programarea acestora în vederea semnării Cererii și declarațiilor atașate acesteia. Și în anul 2023 fermierii pot semna Cererile folosind semnătura electronică. Documentele care se atașează la dosarul Cererii unice de plată sau la modificările aduse acesteia (copie CI/BI/pașaport/certificatul de înregistrare la ONRC/certificatul de înregistrare fiscală, dovadă cont bancar activ) se transmit prin mijloace electronice, către Centrele județene/locale APIA și al Municipiului București de care aparțin fermierii”, mai precizează Ioan Sorin Roman.

Noutăţi legislative

APIA atrage atenţia că, potrivit Ordinului ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 80/2023, fermierii persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale al căror cuantum anual al plăţilor directe este de peste 5.000 euro, prezintă adeverinţa eliberată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală privind veniturile totale realizate în cel mai recent an fiscal pentru care sunt disponibile astfel de dovezi şi, după caz, veniturile din activităţi agricole realizate în cel mai recent an fiscal pentru care sunt disponibile astfel de dovezi. Totodată, fermierii persoane juridice organizate potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare, Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, entităţile prevăzute la art. 5 alin. (5) din hotărâre, liceele agricole, precum şi unităţile de cult, al căror cuantum anual al plăţilor directe este de peste 5.000 euro, prezintă o adeverinţă privind veniturile realizate conform situaţiilor financiare din ultimul an fiscal pentru care sunt disponibile astfel de situaţii financiare. Modelul de adeverinţă privind veniturile realizate este prevăzut în anexa nr. 9 la prezentul ordin. Documentele prevăzute la art. 18 se prezintă la APIA la depunerea cererii de plată, dar nu mai târziu de data de 31 ianuarie a anului următor anului de cerere.

Cererea de plată se consideră depusă numai după ce a fost închisă în aplicația IPA-Online și a fost înregistrată la APIA. Fermierii trebuie să solicite responsabilului de dosar numărul de înregistrare, care este dovada că a depus o cerere de plată pentru campania curentă.

Cererea de plată depusă electronic trebuie semnată la Centrul Județean/Local APIA. Fermierii vor fi înștiințat până la ce dată vor putea veni la APIA și semna cererea.