Dacă nu sunt înregistrate şi nu au obligaţia să se înregistreze normal în scopuri de TVA (conform 316 din Codul fiscal), anumite categorii de persoane au obligaţia să solicite înregistrarea în scopuri de TVA pentru achiziţii intracomunitare sau pentru servicii.

Este vorba despre: persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în România şi persoana juridică neimpozabilă stabilită în România care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, înainte de efectuarea achiziţiei intracomunitare, dacă valoarea achiziţiei intracomunitare respective depăşeşte plafonul pentru achiziţii intracomunitare în anul calendaristic în care are loc achiziţia intracomunitară. Nu sunt impozabile în România achiziţiile intracomunitare de bunuri care îndeplinesc următoarele condiţii: sunt efectuate de o persoana impozabilă care efectuează numai livrări de bunuri sau prestări de servicii pentru care taxa nu este deductibilă sau de o persoană juridică neimpozabilă; valoarea totală a acestor achiziţii intracomunitare nu depăşeşte pe parcursul anului calendaristic curent sau nu a depăşit pe parcursul anului calendaristic anterior plafonul de 10.000 euro. Plafonul se determină pe baza cursului valutar de schimb comunicat de Banca Naţională a României la data aderării şi se rotunjeşte la cifra miilor. Rotunjirea se face prin majorare când cifra sutelor este egală sau mai mare decât 5 şi prin reducere - când cifra sutelor este mai mică de 5, prin urmare plafonul este de 34.000 lei. Plafonul pentru achiziţii intracomunitare este constituit din valoarea totală, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, datorată sau achitată în statul membru din care se expediază ori se transportă bunurile, a achiziţiilor intracomunitare de bunuri, altele decât mijloace de transport noi sau bunuri supuse accizelor. De asemenea, au obligaţia să solicite înregistrarea în scopuri de TVA pentru achiziţii intracomunitare sau pentru servicii: persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în România dacă prestează servicii care au locul în alt stat membru, pentru care se aplică regula generală de stabilire a locului prestării, pentru care beneficiarul serviciului este persoana obligată la plata taxei (servicii intracomunitare), înainte de prestarea serviciului; persoana impozabilă care îşi are stabilit sediul activităţii economice în România dacă primeşte de la un prestator, persoană impozabilă stabilită în alt stat membru, servicii pentru care se aplică regula generală de stabilire a locului prestării pentru care este obligată la plata taxei în România - servicii intracomunitare.

 

                                                         ***