Pe pagina ANAF a fost publicat în 9 ianuarie 2020 Proiectul de Ordin pentru aprobarea procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit și a unităţilor de cult, precum și pentru acordarea de burse private.

Modificările legislative au vizat, în principal, următoarele aspecte: modificarea procentului din impozitul pe venit utilizat la calculul sumei pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult; posibilitatea virării sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pe venit către entităţile nonprofit/unităţile de cult care figurează în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale prevăzute la art.25 alin.(4^1) din Codul fiscal; exercitarea opțiunii privind susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, prin formularul 230 și pentru următoarele categorii de venituri: venituri din activităţi independente/activități agricole, impuse pe bază de normă de venit;  venituri din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reține la sursă; venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real; venituri din cedarea folosinței bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit. În prezent, Formularul 230 se utilizează doar de contribuabili care realizează venituri din salarii și/sau din pensii; posibilitatea exercitării opțiunii privind virarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venitul datorat pentru aceiaşi beneficiari pentru o perioadă de cel mult 2 ani. Astfel, distribuirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venitul datorat poate fi solicitată prin cerere pentru aceiaşi beneficiari pentru o perioadă de cel mult 2 ani şi va putea fi reînnoită după expirarea perioadei respective. Având în vedere modificările legislative menționate, prin proiectul de ordin se propun următoarele: aprobarea procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii; aprobarea modelului și conținutului unor formulare utilizate în procesul de stabilire a sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit/ unităților de cult sau pentru acordarea de burse private: 230 “Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat” și “Anexa nr….la Cererea privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat”. Anexa trebuie completată de persoanele fizice care solicită direcționarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru susținerea mai multor entități nonprofit/unități de cult, precum și pentru acordarea de burse private; Notificare privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat, pentru susținerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult; Referat de stabilire a sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat, virată în mod necuvenit entităților nonprofit/unităților de cult; 258 ”Decizie privind recuperarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat, virată în mod necuvenit entităților nonprofit/unităților de cult”; 255 “Decizie privind stabilirea cheltuielilor admise cu bursele private”.