Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) informează că, potrivit legislaţiei în vigoare, orice categorie de contribuabili poate accesa eșalonarea la plată, pe o perioadă de cel mult 5 ani.

Eşalonarea la plată pe o perioadă de cel mult 5 ani se poate face astfel: pe cel mult 6 luni, în situația în care contriobuabilul nu deţine garanții; pe cel mult 12 luni - în situația în care contribuabilul  se încadrează în categoria contribuabililor cu risc fiscal mic; pe cel mult 5 ani, în situația în care deține garanții, chiar și insuficiente. Odată cu această eșalonare se poate acorda și amânarea la plată până la finalizarea eșalonării, a dobânzilor și/sau a penalităților de întârziere, în  vederea  anulării, cu îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege. Pentru anularea accesoriilor, contribuabilul trebuie să se încadreze într-una din următoarele situații: obligaţiile fiscale eşalonate la plată, precum şi cele care fac obiectul amânării la plată, să nu fie mai mari de 5.000 lei în cazul persoanelor fizice şi, respectiv, 20.000 lei în cazul persoanelor juridice; să constituiți garanții, în situația în care obligaţiile fiscale eşalonate la plată, precum şi cele care fac obiectul amânării la plată, sunt peste plafoanele menționate mai sus; să se încadreze în categoria contribuabililor cu risc fiscal mic, caz în care este necesară constituirea de garanții în valoare de  minimum  20% din sumele ce pot face obiectul  eşalonării la plată și amânării  la  plată  în vederea anulării.

Pentru a beneficia de eșalonare la plată trebuie să fie îndeplinite cumulativ următoarele condiții: să se afle în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilități bănești și să aibă capacitate financiară  de  plată  pe perioada de eșalonare la plată. Aceste situații se apreciază de  organul  fiscal competent pe baza programului de restructurare sau de redresare financiară ori a altor informații și/sau documente relevante, prezentate de contribuabil sau deținute de organul fiscal; să aibă constituită garanție; să nu se afle în procedura insolvenței; să nu se afle în dizolvare potrivit prevederilor legale în vigoare; să nu i se fi stabilit contribuabilului răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară. Prin excepție, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative și judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost achitată, condiția se consideră îndeplinită. Pe lângă aceste condiții, trebuie depuse toate declarațiile fiscale, potrivit vectorului fiscal. ANAF mai informează contribuabilii că cererea de acordare a eșalonării la plată poate fi descărcată accesând link-ul: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/A1_OPANAF_1960_2019.pdf.