Procedura privind eliberarea certificatului de atestare fiscala precum şi a modelului şi conţinutului acestuia este stabilit de către OPANAF 3654.

Certificatul de atestare fiscală se eliberează de către unitatea fiscală comperentă: la solicitarea contribuabililor/plătitorilor; la solicitarea instituţiilor/autorităţilor publice, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare; din oficiu, în situaţia în care se schimbă competenţa de administrare a creanţelor fiscale, ca urmare a schimbării domiciliului fiscal sau a altor situaţii prevăzute de lege; la solicitarea deţinătorilor de titluri de participare la o societate; la solicitarea oricărei persoane fizice sau juridice, numai cu acordul scris al contribuabilului în cauză; la solicitarea notarilor publici, pentru persoana fizică pentru care se dezbate succesiunea. Cererea/adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscala poate fi: depusă la registratura unităţii fiscale competente; trimisă prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau comunicată online Fiscului prin intermediul serviciului "Spaţiu privat virtual"

Potrivit reglementărilor legale, în situaţia în care contribuabilul are de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţile contractante (definite potrivit OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, odată cu cererea de eliberare a certificatului de atestare fiscală se depune, în original, şi documentul eliberat de autorităţile contractante prin care se certifică cuantumul sumelor certe, lichide şi exigibile pe care contribuabilul le are de încasat de la acestea. În cazul în care contribuabilul depune cererea prin mijloace de transmitere la distanţă, documentul eliberat de autorităţile contractante se depune în original la instituţia care solicită certificatul de atestare fiscală. Informaţiile astfel înscrise în certificatul de atestare fiscală sunt valabile numai în cazul în care coincid cu datele înscrise în documentele eliberate de autorităţile contractante. Documentul este valabil 20 de zile de la data emiterii şi trebuie să fie în termen de valabilitate la data depunerii cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscală. În acest sens, documentul emis de autoritatea contractantă trebuie să cuprindă, obligatoriu: denumirea autorităţii contractante; data emiterii documentului; numărul şi data încheierii contractului dintre contribuabil şi autoritatea contractantă; sumele certe, lichide şi exigibile datorate până la data emiterii documentului de către autoritatea contractantă defalcate pe fiecare contract în parte; precizarea că documentul este emis în vederea eliberării certificatului de atestare fiscală; numele, prenumele, funcţia şi semnătura persoanelor împuternicite ale autorităţii contractante.

Certificatul de atestare fiscală se emite în maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii/adresei de eliberare a acestuia. În situaţia contribuabilului, respectiv plătitorului supus unei inspecţii fiscale, care solicită eliberarea unui certificat de atestare fiscală în scopul radierii din registrele în care a fost înregistrat, certificatul de atestare fiscală se emite în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei de impunere sau a deciziei de nemodificare a bazei de impozitare, după caz. O ultimă precizare: certificatul de atestare fiscală se poate utiliza 30 de zile de la data eliberării - de către persoanele juridice, sau 90 de zile - de către persoanele fizice.