Centrul Judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (CJAPIA)  Bihor reaminteşte fermierilor că data de 2 august 2021 este ultima zi pentru depunerea Cererii de plată pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate în agricultură pentru trimestrul II, 2021.

Cererile de plată pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate în agricultură sunt aferente perioadei 1 aprilie - 30 iunie 2021 (trimestrul II al anului 2021), în conformitate cu HG nr.1174/2014 și OMADR 1727/2015 cu modificările și completările ulterioare. Având în vedere faptul că ultima zi de depunere al cererilor de plată este 31 iulie, iar aceasta este zi nelucrătoare, termenul de depunere se prelungește până pe data de 2 august inclusiv, în conformitate cu prevederile art.12 din Regulament Delegat UE nr. 640/2014 şi ale Codului de Procedură Civilă - se precizează în comunicatul oficial. Cererile se transmit prin mijloace electronice, dar si pe suport de hârtie, la CJAPIA de către administratorul/reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, însoţite de următoarele documente: pentru sectorul vegetal: situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate la lucrări mecanizate, aferente perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.9 din OMADR nr.1727/2015, cu modificările și completările ulterioare; copie a facturilor/bonurilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanților; documente care dovedesc cantitatea de ciuperci produsă, după caz; documente justificative dacă au intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare; pentru sectorul zootehnic: situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate pentru sectorul zootehnic, aferentă perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.9; copie a facturilor/bonurilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanților; situația privind calculul efectivului rulat/efectivului mediu realizat, întocmită de beneficiar și vizată de medicul împuternicit de liberă practică, după caz, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.10; copie de pe cererea depusă de către apicultori la consiliul local în vederea asigurării acestora de vetre de stupină temporare sau permanente; documente justificative dacă au intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare. De asemenea, pentru sectorul îmbunătățiri funciare se depun: situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate pentru irigații, aferentă perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmită conform anexei nr.9; copie a facturilor/bonurilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanților; situația centralizatoare a cantităților de apă pentru irigații, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.11; copie a facturilor de apă din care să reiasă volumul de apă consumat de către beneficiar/procesul-verbal de confirmare a volumului de apă livrat pentru irigații, întocmit de către orice furnizor de apă de irigații; situația suprafețelor irigate, pe structuri de culturi, aferentă perioadei pentru care se solicită ajutorul de stat; documente justificative dacă au  intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare. Toate documentele depuse în copie vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către solicitantul sprijinului, însușite prin semnatură și vor purta sintagma “conform cu originalul”. Reamintim că diferenţa dintre nivelul de 1.674,55 lei/1.000 litri al accizei şi rata accizei reduse este în cuantum unitar de 1,572 lei/litru şi se acordă ca ajutor de stat sub formă de rambursare.