Agenţia Naţională de Administrare Fiscală informează contribuabilii că modelul şi conţinutul Declaraţiei 112 au fost recent modificate prin OMFP 1024/2017 publicat în Monitorul Oficial nr. 716/5 septembrie 2017. Noul formular 112 se va utiliza începând cu obligaţiile declarative aferente lunii octombrie 2017.

Astfel, printre schimbările aduse de OMFP 1024/2017 se regăsesc noi informaţii solicitate prin formular. Mai precis sunt solicitate date informative privind ajutoarele de deces acordate: date de identificare ale persoanei decedata, serie şi număr certificat de deces, data decesului, date de identificare ale persoanei care beneficiază de ajutor de deces, cuantumul ajutorului de deces acordat beneficiarului. De asemenea, este solicitat codul unic de identificare din sistemul de asigurări de sănătate CIS. Acest cod este atribuit de către Casele de Asigurări de sănătate conform legii persoanelor străine din statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, care îndeplinesc condiţiile de lucrător frontalier şi desfăşoară o activitate salariată sau independentă în România şi care rezidă în alt stat membru în care se întorc, de regulă, zilnic ori cel puţin o dată pe săptămână, precum şi coasiguraţilor (pprinţii/soţul/soţia) aflaţi în întretinerea acestora, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta. În Formularul 112 CIS se va completa în cazul persoanelor nerezidente care nu au obţinut un cod numeric personal, respectiv în cazul persoanelor străine din statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, care îndeplinesc condiţiile de lucrător frontalier şi desfăşoară o activitate salariată sau independentă în Romania şi care rezidă în alt stat membru în care se întorc, de regulă, zilnic ori cel puţin o dată pe săptămână, precum şi în cazul coasiguraţilor aflaţi în întreţinerea acestora. Totodată, prin Formularul 112 mai sunt cerute de la contribuabil informaţii privind categoriile de venituri scutite de la plata impozitului pe venit. Formularul conţine o nouă casetă "Persoana scutită de la plata impozitului pe venit" care se completează pentru a se evidenţia dacă persoana este scutită de la plata impozitului pe venit, potrivit legii, în luna de raportare, cu următoarele categorii de persoane: persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor ca urmare a desfăşurării activităţii de creare de programe pentru calculator, de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică, persoanele fizice care desfăşoară activităţi sezoniere dintre cele prevăzute la art. 1 al Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, în cursul unui an, în luna de raportare, persoanele fizice care realizează alte venituri scutite de la plata impozitului pe venit, potrivit legii.

De precizat că noul formular solicită precizări suplimentare privind completarea informaţiilor de la rândurile "Ore lucrate efectiv în luna", "Ore suspendate în luna", respectiv modul de completare a nomenclatoarelor "Tip asigurat pentru alte entităţi asimilate angajatorului" şi "Tip asigurat" cu tipurile de contribuţii care se datorează pe fiecare tip asigurat.