Executivul a aprobat proiectul de lege privind organizarea, din 2005, a învăţământului superior pe trei cicluri de studii universitare, respectiv de licenţă, masterat şi doctorat. Fiecare ciclu de studii are proceduri distincte de admitere şi de absolvire. Organizarea fiecărui ciclu de studii se află în competenţa instituţiilor de învăţământ superior cu aprobarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, care se acordă pe baza analizelor privind performanţele şi resursele acestora. Studiile universitare de licenţă corespund unui număr de credite de studiu, cuprins între 180 şi 240, transferabile în sistemul european - ECTS. În cadrul învăţământului de zi, durata normală a studiilor este de trei - patru ani, iar la cel seral, cu un an mai mare pentru fiecare specialitate faţă de învăţământul de zi. Studiile universitare de masterat corespund unui număr de ECTS cuprins între 120 şi 60. La învăţământul de zi, durata normală a studiilor este de 1-2 ani. Durata totală cumulată a ciclului I (studii de licenţă) şi a ciclului II (masterat) trebuie să corespundă obţinerii a cel puţin 300 de credite de studiu transferabile. Studiile de masterat cuprind un stagiu obligatoriu de practică în laboratoare, unităţi, instituţii sau organizaţii de specialitate. La programele de studii universitare de masterat se pot înscrie jumătate din absolvenţii cu diplomă de licenţă. Absolvenţii cu diplomă de masterat profesional se pot înscrie la doctorat dacă obţin credite suplimentare de studii din programele de masterat de cercetare. Absolvenţii cu diplomă de studii universitare de masterat de cercetare pot ocupa posturi didactice în învăţământul superior, dacă parcurg un modul de pregătire psiho-pedagogică corespunzător unui număr de 30 de credite. Studiile universitare de doctorat au, de regulă, o durată de trei ani, care poate fi prelungită cu unu - doi ani în situaţii speciale, cu aprobarea senatului universitar. Diplomele de doctor atestă că titularii acestora au dobândit cunoştinţe şi competenţe generale şi de specialitate, precum şi abilităţi cognitive specifice. Prevederile acestei legi se aplică începând cu anul universitar 2005 - 2006, pentru studenţii admişi în anul I. Până în 2010, noua structură se va generaliza în întreg învăţământul superior.