ANUNȚ DE PARTICIPARE

 

SC KSC TRADE SRL vă invită să participați cu oferta dumneavoastră la procedura competitiva pentru realizarea proiectului de investitii „CONSOLIDAREA POZIȚIEI PE PIAȚĂ A SC KSC TRADE SRL” proiect nr RUE 636 finanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritara 4 - Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, Prioritatea de investiții 4d – Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și inter-naționale și de a se angaja în procesele de inovare.

Scopul procedurii competitive este selectarea furnizorului cu care SC KSC TRADE SRL va încheia contractul având ca obiect INSTALARE SISTEM DE PRODUCERE ENERGIE ELECTRICĂ DIN SURSĂ REGENERABILĂ DE NATURA ENERGIEI SOLARE (SISTEM FOTOVOLTAIC) ÎN SCOPUL OBŢINERII UNEI ECONOMII DE ENERGIE aferente proiectului pe care SC KSC TRADE SRL intenționează să îl dezvolte în str. Uzinelor nr. 60, Municipiul Oradea, județ Bihor, România.

 • Informații privind Beneficiarul privat

 • Denumirea: SC KSC TRADE SRL

 • Adresa: str. Uzinelor nr. 60, cod poștal 410605, Municipiul Oradea, județ Bihor, România

 • Cod unic de înregistrare: RO 17024462

 • Număr de ordine în Registrul Comerţului: . J5/2310/10.12.2004

 • Persoana de contact: Gheorghe Moldovan

 • Date de contact: Telefon 0769 002 928 Email: moldovan@ksc-transport.ro

 • Persoana de contact: Mihaela Șandru

 • Date de contact: Telefon 0722 366 014 Email: mihaela.sandru@logicsol.ro

 • Mijloace de comunicare speciale in cadrul proiectului: email: ksc411@logicsol.ro , posta/curier la adresa str. Uzinelor nr. 60, cod poștal 410605, Municipiul Oradea, județ Bihor, România

 • Denumirea/obiectul achiziției: INSTALARE SISTEM DE PRODUCERE ENERGIE ELECTRICĂ DIN SURSĂ REGENERABILĂ DE NATURA ENERGIEI SOLARE (SISTEM FOTOVOLTAIC) ÎN SCOPUL OBŢINERII UNEI ECONOMII DE ENERGIE” finanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritara 4

 • Obiectivul achizitei: sistem fotovoltaic pentru producerea energiei electrice din sursa regenerabilă solară cu o putere instalată totală de 0,8988 MW (curent continuu) / 0,8844 MW (curent alternativ), inclusiv lucrări de montaj și punere în funcțiune.

 • Locul de livrare: str. Uzinelor nr. 60, cod poștal 410605, Municipiul Oradea, județ Bihor, România

 • Tipul contractului: Contract de Furnizare

 • Durata contractului: Maxim 25.12.2023, fără posibilitatea de a fi prelungită

 • Valoarea estimată* : 3.131.593,54 lei fără TVA 2022. Valoarea în euro publicată nu poate fi majorată. Valoarea este formată din:

  • Echipamente specifice CEF - 2.004.669,35 lei fără TVA

  • Elemente de prindere și susținere, alte materiale, lucrări de montaj, instalații electrice, lucrări de racordare la instalația de distribuție – 1.126.924,19 lei fără TVA

Oferta va avea caracter ferm, prețul rămânând neschimbat pe toată durata de îndeplinire a contractului.

 • Data și ora limită de depunere a ofertelor: 25.05.2023, orele 17:00

 • Locul, data și ora deschiderii ofertelor: 26.05.2023 ora 11.00 a.m., str. Uzinelor nr. 60, cod poștal 410605, Municipiul Oradea, județ Bihor, România

 • Locul de depunere a ofertelor: Oferta se va întocmi într-un exemplar original și va fi transmisă prin posta/curier sau va fi depusă personal la adresa str. Uzinelor nr. 60, cod poștal 410605, Municipiul Oradea, județ Bihor, România.

Atentie!: Ofertele trebuie sa ajunga in format fizic la adresa str. Uzinelor nr. 60, Municipiul Oradea, județ Bihor, România, pana la data și ora limită de depunere a ofertelor. Prin urmare, ofertele care nu ajung fizic la adresa mentionata la data și ora limită de depunere a ofertelor, vor fi descalificate. Respectarea termenului limită de depunere a ofertelor se va consemna pe baza datei de recepție a acesteia la adresa Beneficiarului privat și nu pe baza datei de transmitere de la sediul ofertantului.

 • Documentația de atribuire va fi pusă la dispoziție în baza solicitărilor transmise în acest sens la adresa

de mail: mihaela.sandru@logicsol.ro / ksc411@logicsol.ro

 • Tipul procedurii: competitivă

 • Criteriul de atribuire: raport calitate/preț competitiv

 • Alte informații:

  • Oferta financiară va fi semnată cu semnătură electronică

  • Evaluarea ofertelor se va realiza prin compararea avantajelor tehnice și financiare prezentate de către ofertanți, cu condiția respectării criteriilor solicitate de transmitere și prezentare a ofertelor.

  • Limba de redactare a ofertei este limba română sau alte limbi de circulatie internationala. In situatia in care se vor primi oferte redactate in alte limbi de circulatie internationala, OFERTANTUL va avea obligativitatea de a le prezenta si traduse în limba română de către un traducător autorizat. In cazul unui conflict între versiunea în limba română și orice versiune într-o altă limbă, va prevala varianta în limba română.

mulțumim pentru participare!

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului

României.

SC KSC TRADE SRL